Υπηρεσία Διαδικτυακών Ερευνών

 

Η Υπηρεσία Διαδικτυακών Ερευνών απευθύνεται σε υπηρεσίες του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), καθώς και σε φορείς που εποπτεύονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και έχουν αρμοδιότητα σε θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη διαδικτυακών ερευνών που υλοποιούνται μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, ούτε παρέχει υπηρεσία τηλεφωνικής ή άλλης υποστήριξης χρηστών (helpdesk) στα ερωτηματολόγια φορέων, πλην όσων περιπτώσεων ρητά αυτό αναφέρεται.ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

(1) Το ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) περιστατικών βίας και εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες της χώρας.(2) Έρευνα πεδίου «Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής», της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ


Ερωτηματολόγιο Γονέα / Κηδεμόνα, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ολοκληρώθηκε)
Ερωτηματολόγιο Διευθυντή Σχολείου – Εκπαιδευτικού, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ολοκληρώθηκε)


Ερωτηματολόγιο Γονέα / Κηδεμόνα, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ολοκληρώθηκε)
Ερωτηματολόγιο Διευθυντή Σχολείου – Εκπαιδευτικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ολοκληρώθηκε)

 

(3) Έρευνα «Αποτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών για τους Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, σε τεχνολογίες πληροφορικής και υποδομές των σχολείων»

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών ΠΕ19 και ΠΕ20 (Ολοκληρώθηκε)
 

 Η υπηρεσία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ-Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»